Novela zákona o pedagogických pracovnících. Změní se něco v kurzech pro AP?

1. září 2023 vstoupí v platnost novela zákona o pedagogických pracovnících, která se dotýká i vzdělávání asistentů pedagoga. Je čeho se obávat? Změní se něco v kurzech pro AP? 

Obávat se určitě nemusíte. Námi pořádané akreditované kurzy pro AP pokračují beze změn. Splňují všechny požadavky MŠMT v rámci přechodného období. Absolventi přihlášení do konce roku 2023 získají platné osvědčení opravňující k vykonávání pozice asistent pedagoga ve stejném režimu jako dosud. Tedy:

  • Pokud máte maturitu nebo vyšší vzdělání získáte kvalifikaci vyšší úrovně – opravňuje k přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole s integrovanými žáky.
  • V případě dosaženého středního vzdělání s výučním listem nebo ukončeným základním vzděláním získáte kvalifikaci nižší úrovně – opravňuje k pomocným výchovným pracím ve škole nebo školském zařízení.
V roce 2024 budou kurzy pro AP pořádány pod názvem „Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami“.

Novinka – možnost proplacení kurzu Úřadem práce

Novela připouští, že akreditované kurzy v systému DVPP mohou být považovány za rekvalifikaci, a díky tomu propláceny Úřadem práce.

V rámci tzv. zvolené rekvalifikace podle § 109 zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o zaměstnanosti, si kurz může uchazeč vybrat sám. Ucházet o proplacení kurzu se mohou nejen noví, ale i stávající zaměstnanci s motivací zvýšit si kvalifikaci a rozšířit své vzdělání.

  1. Přihlaste se na náš kurz a do poznámky v přihlášce uveďte, že kurz chcete proplatit přes Úřad práce.
  2. Pokud nemáte zaměstnání, zaevidujte se na místně příslušném Úřadu práce jako „uchazeč“. Pokud již pracujete, zaevidujte se jako „zájemce“ o rekvalifikaci s argumentem udržení si zaměstnání.
  3. Pro úhradu kurzu pro AP je potřeba žádost podat nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu.
  4. Pokud vás Úřad práce pro rekvalifikaci doporučí, uzavře s vámi písemnou dohodu o rekvalifikaci.
  5. V písemné dohodě je zakotveno, že cenu zvolené rekvalifikace uhradí Úřad práce po úspěšném absolvování kurzu přímo vzdělavateli.

 


Veřejné termíny: