Novela školského zákona o asistentech pedagoga se odkládá

Podle informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se do roku 2026 neplánují žádné legislativní změny týkající se postavení a zřizování pozice asistentů pedagogů ve školách.

Současně se MŠMT zaměřuje na přípravu tzv. parametrizace, která by měla poskytnout školám i samotným asistentům pedagoga větší jistotu.

Rytmus a další organizace, společně s odborníky v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), budou nadále poskytovat zpětnou vazbu na navrhované změny. Cílem je zdokonalit postavení asistentů pedagoga a zlepšit podmínky pro žáky se SVP, aby se inkluzivní vzdělávání stalo běžnou praxí.