Kurz pro asistenta pedagoga, Brno

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga.

Oficiální zahájení kurzu je 15. července, odkdy je možné domlouvat se na individuálním termínu úvodního online setkání. Během něj vás seznámíme s e-learningem, studijními materiály a domluvíme termín praktické části kurzu.

Termíny teoretické (prezenční) části kurzu jsou:
11. – 13. září 2023
25. – 27. září 2023
16. – 18. října 2023
30. – 31. října a 01. listopadu 2023

Rozsah kurzu:

 • 80 hodin přímé teoretické výuky rozložené do 4 bloků výuky vždy od 9:00 do 17:00
 • 40 hodin praxe ve škole – praxe se vykonávají během kurzu či po absolvování kurzu dle stanovených kritérií, informace k praxím studenti obdrží první den konání
 • individuální studium a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu

Akreditace:

Kurz Studium pro asistenta pedagoga je akreditovaný MŠMT ČR pod č.j. MSMT – 39985/2020-2-994.

Kurz je určen:

 • pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci
 • pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat

Víte, že 94,5 % absolventů kurzů pro AP našlo uplatnění na trhu práce? Více zde.

Absolvent kurzu:

 • získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv
 • získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole
 • osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
 • dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 • získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat
 • získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat
 • bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči
 • získá informace o strategii zvládání krizových situací
 • dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat
 • nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Studium pro asistenta pedagoga je akreditováno podle Školského zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT nikoli podle Zákona o zaměstnanosti MPSV. Jedná se o kvalifikační kurz nikoli rekvalifikační kurz.

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. 

Počet účastníků:

 • kapacita kurzu je maximálně 25 účastníků

Podmínky účasti:

 • komunikativnost, spolehlivost, empatie
 • základní znalost práce s MS Office, internet

Podmínky pro získání osvědčení o absolvování kurzu:

 • 75% účast na seminářích
 • vypracování a úspěšné zvládnutí všech úkolů zadaných jednotlivými lektory na e-learningovém portálu
 • napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu
 • absolvování závěrečného ústního pohovoru
 • splnění povinné 40 hodinové praxe

Absolvování Studia pro asistenty pedagoga opravňuje k výkonu práce asistenta pedagoga ve smyslu požadavku novely zákona č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


Kurz organizuje NF Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Číslo akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP
NF Rytmus byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení pod č.j. MŠMT- 35813/2014-2s
IČO: 03 243 648, identifikátor právnické osoby: 691 007 306

Přihlásit se

Datum

15. července 2023 - 01. listopadu 2023

Oficiální zahájení kurzu je 15. července, odkdy je možné domlouvat se na individuálním termínu úvodního online setkání. Během něj vás seznámíme s e-learningem, studijními materiály a domluvíme termín praktické části kurzu.

Termíny teoretické (prezenční) části kurzu jsou:
11. - 13. září 2023
25. - 27. září 2023
16. - 18. října 2023
30. - 31. října a 01. listopadu 2023

Čas

9:00 - 17:00

Cena

9 900 Kč

Adresa

Brno - Vaňkovka
Plotní 32/2a, Brno

Akreditováno

Název: Studium pro asistenta pedagoga
Číslo: MSMT - 39985/2020-2-994

E-learning

Součástí kurzu je přístup na moderní portál e-learningu, který vám zpříjemní absolvování kurzu.

Kontakt

Vladislava Kršková
+420 605 248 490
vladislava.krskova@rytmus.org
Přihlásit se

  Vyberte

  Pokud jste soukromá osoba, vystavíme fakturu na vaše jméno.

  Jestliže kurz hradí organizace, vystavíme fakturu na její IČO.

  Údaje o organizaci

  IČO organizace
  Po zadání IČO automaticky načteme fakturační údaje. IČO musí mít 8 číslic.
  Fakturační adresa
  Vyberte

  Jako objednavateli vám zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Přihlášenému účastníkovi/účastnici odešleme potvrzení o přihlášení s podrobnostmi o kurzu a vyplněnými údaji ke kontrole. Po úspěšném absolvování odesíláme certifikát.

  Údaje o objednateli

  Údaje slouží pro případnou komunikaci. Na email objednavatele zašleme potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky a fakturu.

  Údaje o účastníkovi/účastnici

  Dbejte na správnost zadávaných údajů. Budeme je potřebovat pro vystavení osvědčení o absolvování a pokud se na kurz přihlašujete jako soukromá osoba, tak i pro fakturaci.  Další účastníky můžete přihlásit po odeslání této přihlášky. Žádný strach, údaje o organizaci i objednavateli si formulář pamatuje dalších 30 minut. Bude stačit vyplnit údaje dalšího účastníka.

  Ostatní


  (více)

  (více)

  Lektor

  • Tým lektorů kurzů AP
   Tým lektorů kurzů AP

   Kurzy vedeme formou diskusí, zážitkově, sdílíme zkušenosti, vzájemně se obohacujeme různými pohledy. Kreativními způsoby hledáme řešení konkrétních problémů, na které ve své práci či životě narážíte. V rámci kurzů společně hledáme cesty a zdroje vedoucí ke kvalitnímu začleňování dětí a dospělých do běžného života. Pracujeme s tím, co je nám k dispozici teď a tady.

   Na kurzech pro asistenty pedagoga se můžete setkat s:

   PhDr. Kamila Balharová
   Žák se SPÚ a jeho podpora při vzdělávání.

   PaedDr. Blanka Bartošová
   Komunikační dovednosti, vedení rozhovoru, augmentativní a alternativní komunikace.

   Mgr. Pavla Baxová
   Inkluze, integrace, vymezení základních pojmů. Žák s mentálním postižením a jeho podpora při vzdělávání.

   Mgr. Jana Csémy
   Žák s poruchou autistického spektra a jeho podpora při vzdělávání.

   Mgr. Markéta Dobiášová
   Podpora sociálních dovedností hyperaktivních a neklidných dětí.

   Mgr. Veronika Doležilová
   Základní právní předpisy.

   PhDr. Ilona Fialová, PhD.
   Typy zdravotního postižení – úvod, žák s tělesným postižením a jeho podpora ve vzdělávání.

   Mgr. Ľubomír Franer
   Žák se zrakovým postižením a jeho podpora při vzdělávání.

   Ing. Markéta Gottvaldová
   Organizace práce v mateřské škole, vytváření inkluzivního prostředí.

   Mgr. Martina Hájková
   Typy zdravotního postižení.

   Mgr. Magdaléna Holubová
   Poruchy autistického spektra.

   Mgr. Lada Chudomelová
   Žák se sluchovým postižením a jeho podpora při vzdělávání.

   PaedDr. Terezie Kochová
   Žák se zrakovým postižením a jeho podpora při vzdělávání.

   Mgr. Kamila Koncova
   Žák se zrakovým postižením a jeho podpora při vzdělávání.

   Andrea Kostrhounová
   Žák se SPÚ a jeho podpora při vzdělávání.

   Mgr. Pavel Košák
   Žák ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

   Mgr. Vladislava Kršková
   Úvod, inkluze, první pomoc, žák s  mentálním postižením a jeho podpora při vzdělávání.

   Mgr. Jana Kurfürstová
   Poruchy autistického spektra.

   Mgr. Olga Kusá
   Žák ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a týmová spolupráce v podpoře dítěte se SVP.

   Mgr. Klára Matuštíková
   Poruchy autistického spektra.

   Mgr. Martina Mazánková
   Typy zdravotního postižení – úvod, žák s tělesným postižením a jeho podpora ve vzdělávání, služby pro rodiče a komunikační dovednosti.

   Mgr. Lucie Obrovská, Ph. D.
   Základní právní předpisy.

   Mgr. Markéta Olbertová
   Organizace práce v základní škole a vytváření inkluzivního prostředí.

   Mgr. Šárka Pantůčková
   Asistent pedagoga a jeho úloha při vzdělávání.

   Mgr. Dagmar Pekařová
   Žák s mentálním postižením a jeho podpora při vzdělávání, praktické hledisko.

   Ivana Simandlová
   Organizace práce v mateřské škole a vytváření inkluzivního prostředí.

   Lenka Skálová
   První pomoc dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.

   Eva Sošková, DiS.
   Žák ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

   Kateřina Soudná
   Služby pro rodiny s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenská zařízení.

   Mgr. Veronika Škopová
   Profil na jednu stránku a týmová spolupráce v podpoře dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

   Mgr. Ivona Špačková
   Organizace práce v mateřské škole a vytváření inkluzivního prostředí.

   Mgr. Alexandra Vavrošová
   Organizace práce v základní škole a vytváření inkluzivního prostředí.

   Mgr. Veronika Vítová
   Žák s tělesným postižením a jeho podpora při vzdělávání.

   Mgr. Lenka Zárubová
   Žák se specifickými poruchami učení a jeho podpora při vzdělávání (výuka čtení, psaní, specifika…).

   Mgr. Alexandr Zvonek
   Žák se sluchovým postižením a jeho podpora při vzdělávání.

   Mgr. Radka Kulichová
   Žák se sluchovým postižením a jeho podpora při vzdělávání – asistentka.

  Novinky do vašeho mailu

  Nechte si jednou za čas poslat informace o našem vzdělávání do vašeho emailu: